Dầu Nhớt Tuần Hoàn Total Cirkan C

Tránh tiếp xúc trông thời gian dài và thường xuyên với dầu dẫ qua sử dụng.
Thải bỏ dầu đã qua sử dụngđúng nơi quy định để bảo vệ môi trường

Dầu Truyền Nhiệt Total Seriola DTH

Tránh tiếp xúc trông thời gian dài và thường xuyên với dầu dẫ qua sử dụng.
Thải bỏ dầu đã qua sử dụngđúng nơi quy định để bảo vệ môi trường

Dầu Truyền Nhiệt TOTAL SERIOLA K

Kéo  dài thởi gian sử  dụng vì đặc tính chống lại sự cracking bởi nhiệt độ  và sự oxy hóa.
Tính ổn định nhiệt tuyệt hảo ngay cả ở nhiệt độ cao .Khả năng hòa tan cặn sinh ra do sư oxy hoá rất tốt